Regulamin świadczenia usług

Treść regulaminu w bieżącym opracowaniu.

Bezpłatna konsultacja

dotyczy: zasady bezpłatnej konsultacji wnętrza

 1. Usługa „Bezpłatna konsultacja” przeznaczona jest dla nowych klientów marki TENTO.
 2. Usługa polega na 30-minutowej (2 INT, maksymalny czas) rozmowie telefonicznej klienta z architektem TENTO, podczas której architekt określi charakter wnętrza i zaproponuje usługę TENTO odpowiednią do potrzeb i możliwości klienta.
 3. Zlecenie „Bezpłatnej konsultacji” odbywa się za pomocą formularzy na stronie internetowej tento.pl.
 4. Zlecenie „Bezpłatnej konsultacji” może odbyć się za pomocą innych kanałów kontaktowych takich jak bezpośredni kontakt telefoniczny, mail na adres kontakt@tento.pl, wiadomości na portalach społecznościowych m.in. Facebook, Instagram i LinkedIn.
 5. Architekt TENTO poinformuje o zakończeniu regulaminowego czasu korzystania z usługi oraz zawiadomi w formie mailowej o końcu i przebiegu rozmowy.
 6. Do prawidłowego wykonania usługi niezbędne jest podanie danych przez klienta takich jak: imię, nazwisko, adres wnętrza przeznaczonego do realizacji, numer telefonu oraz adres mailowy. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Polityką Prywatności TENTO stanowiącej załącznik oraz integralną część tego Regulaminu.
 7. Kontynuacja rozmowy telefonicznej po upłynięciu regulaminowych 30 minut jest jednoznaczną akceptacją warunków płatności za usługi m.in. konsultacyjne z architektem TENTO w systemie INT.
 8. Każda kolejna rozmowa nieobjęta umową o prace projektowe będzie traktowana jako płatna konsultacja z architektem w ramach systemu INT.
 9. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu bezpłatnej konsultacji lecz wystąpi to tylko i wyłącznie na wniosek architekta TENTO prowadzącego rozmowę.

WYCENA PRAC

dotyczy: szacunkowych wycen na stronie TENTO "Cennik"

 1. Wszelkie informacje, wyceny i ceny znajdujące się na stronie internetowej pod adresem https://www.tento.pl/ nie stanowią oferty w myśl art. 66 KC.
 2. Wycena prac projektowych przedstawiona na stronie Cennik (https://www.tento.pl/cennik/) nie obejmuje prac związanych z:
  a) postępowaniem opisanym w Rozdziale 4 Prawa Budowlanego „Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, tj. m.in. zgłoszeń i pozwoleń na budowę;
  b) uzgodnień i projektów branżowych, w szczególności związanych z:
  – instalacją gazową,
  – instalacją elektryczną,
  – instalacją sanitarną,
  – ochroną przeciwpożarową
  – ochroną konserwatorską.
 3. Wykonanie prac objętych zakresem, o którym mowa w pkt. 1, może być wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego lub na życzenie inwestora. Ostateczną decyzję o konieczności lub możliwości wykonania prac projektowych dodatkowych, o których mowa w pkt. 1, podejmuje architekt TENTO prowadzący projekt. 
 4. Prace objęte zakresem, o którym mowa w pkt. 1, wykonywane są przez architekta TENTO na podstawie indywidualnej, dodatkowej wyceny prac projektowych.
 5. Inwestor może, po uprzednim uzgodnieniu z architektem TENTO, zlecić przed, w trakcie lub po procesie projektowym, dodatkowe prace projektowe. Każdorazowo, zakres dodatkowych prac ustalany jest z architektem TENTO i potwierdzany pisemnie aneksem do obowiązującej Umowy.
 6. Dodatkowe prace projektowe, zlecone przez inwestora, rozliczane są w systemie ryczałtowym, po wykonaniu wcześniejszej wyceny branżowe przez architekta TENTO. 
 7. Dodatkowe prace projektowe, zlecone przez inwestora, nie objęte wyceną branżową i systemem ryczałtowym, rozliczane są na podstawie wewnętrznego systemu INT.

PRAWA AUTORSKIE

dotyczy: praw do opracowań projektowych TENTO Concept

 1. Wszelkie projekty wytworzone w czasie trwania współpracy są utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie są chronione prawem autorskim.
 2. Każdorazowo zakres praw autorskich, ich przeniesienia czy licencji będzie określony w Umowie-Aneksie.
 3. Jeśli Umowa-Aneks nie stanowi inaczej, dostarczane Zleceniodawcy materiały, tj. opracowania projektowe, przechodzą na jego własność z chwilą ich przekazania.
 4. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów projektowych przekazanych Zleceniodawcy na potrzeby realizacji Usługi nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do projektu, koncepcji architektonicznej czy szczegółowych opracowań branżowych TENTO Concept.
 5. Treść materiałów projektowych, koncepcji architektonicznych oraz szczegółowych opracowań branżowych TENTO Concept jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 6. Wszelkie materiały powstałe w trakcie realizacji Usługi i upublicznione przez Zleceniobiorcę, można przechowywać i drukować wyłącznie na użytek prywatny, w granicach nieruchomości wskazanej jako docelowa do realizacji i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 7. Projekty indywidualne, a także adaptacje projektów gotowych oraz adaptacje projektów ze zmianami są objęte prawami autorskimi. Zleceniobiorca zachowuje pełne autorskie prawa majątkowe do nich wraz z prawem do reprodukcji, rozpowszechniania i modyfikowania.